Två kommentarer har kommit in efter medlemsmötet

Synpunkter på stadgeförslag för Rudbeckia kollektivhus

1:Tack för den ambitiösa genomgången via Zoom den 14/10.

2:Föreslår att processen med att arbeta fram det viktiga styrdokumentet för Rudbeckia får ta längre tid än till årsmötet den 14/11.

Anledning:

svårt att diskutera via chat på zoom. Få medlemmar deltog. Vi behöver få höra fler synpunkter.

Vi behöver belysa och diskutera de olika frågeställningarna mera innan vi kan ta beslut.

Varför är det så bråttom? Kanske viktigare att det blir rätt än att det går fort.

3.Föreslår att en grupp med vänmedlemmar bildas. Denna grupp får i uppgift att utforma ett förslag för vänmedlemmarnas villkor i föreningen Rudbeckia.

Exempel på frågeställningar:

Syftet med vänmedlemmar? Hur gagnar vänmedlemmar kollektivhuset?

Medlemsavgift?

Hur mycket arbetsplikt?

Hur ofta får man äta?

Skyldighet/rättighet att delta i möten

Rätt att rösta?

4:Föreslår att alla personer över 18 år och som bor i kollektivhuset, är fullvärdiga betalande medlemmar med skyldighet att delta i det gemensamma arbetet.

Detta ska gälla kontraktsinnehavare samt varje person som flyttar in som sambo eller som kollektivmedlem i ett mindre kollektiv.

5:Uteslutning på grund av att man inte deltar i de gemensamma sysslorna, betalar medlemsavgift: frågan behöver diskuteras mera.

Till att börja med bör styrelsen prata med den person som löper risk för uteslutning.

Vad innebär att uteslutas ur föreningen? Får man utnyttja de gemensamma rummen/resurserna?

Amelie Aulin

Några reflektioner bara på medlemsmötet i onsdags 14/10
1. Jag tycker stadgedokumentet är bra skrivet och “balanserat”. Min erfarenhet av den här typen av övergripande dokument är att om man skriver in för mycket specifika regler och riktlinjer kan det få motsatt effekt i praktiken. Dvs. det som inte står kan tolkas som godkänt, tillåtet etc. och man kan ju inte täcka in alla scenarios. Bättre då att lämna utrymme för styrelsen och kollektivets bedömning för de frågor och situationer som uppstår.
2. Den svaga, eller rättare sagt svåraste, punkten i stadgarna är ju hur vi säkerställer att alla bomedelmmar tar ansvar för sin arbetsplikt. Eftersom styrelsen inte har någon formell möjlighet att säga upp kontraktet för medlem som inte följer stadgarna sådana skrivningar från och löpande avstämningar med Svea behövas.
3. Mötet avslutades i lite anticlimax, när några deltagare menade att förslaget inte är genomarbetat och att fler diskussionsmöten behövs. Nån annan kallade det för “en träning i kollektiv”. Tänker att i förlängningen måste nog ändå nån slags mandat och förtroende ges till de olika arbetsgrupperna som såklart informerar övriga och ger remisstrymme för synpunkter. Annars blir det nog ohanterligt vad gäller att komma till beslut, tidplaner,  hantera olika detaljfrågor etc.

Hans Carlbring