Stadgar

Stadgar för Rudbeckia kollektivhusförening

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Rudbeckia kollektivhusförening med säte i Uppsala.
§2 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.
§3 Syfte
Att skapa kollektivhus i Uppsala.
§4 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§5 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens syfte och vision. Årsavgiften
fastställs vid årsmötet och gäller per person och kalenderår.
Nytt medlemskap gäller från det datum medlemsavgiften bokförs på föreningens
bankgiro. Avgiften avser det kalenderår betalningen inkommit.
Vid fortsatt medlemskap skall den nya avgiften betalas under perioden 1 januari till
sista februari. Årsavgiften måste betalas varje år utan avbrott.

Vid utebliven betalning anses medlemmen ha lämnat föreningen; 
gäller från och med 1 januari 2019.
§6 Styrelse
Föreningens styrelse består av minst tre ledamöter. Styrelsen ansvarar för beslut som
tas på årsmötet samt övrig verksamhet inom föreningen. Styrelsen utser inom sig
ordförande, sekreterare och kassör. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen välj på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i
föreningen.
§7 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller
två revisorer. Valbar är personer som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara
medlem i föreningen.
§8 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet
välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.
§9 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas före maj månads utgång. Styrelsen beslutar om tid och
plats. För att årsmötet ska anses vara behörigen utlyst måste föreningens
medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Verksamhetsplan
 • Motioner
 • Budget och fastställande av medlemsavgift
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisor/-er
 • Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
 • Mötets avslutande

§10 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra
årsmöte så ska styrelsen kalla till det. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som
krävt det sköta kallelse. För att vara behörig måste föreningens medlemmar
meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som
nämnts i kallelsen behandlas.
§11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl
föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
§12 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmötet. På
styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§13 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel
röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räkas inte. Varje person
med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal ska valet avgöras genom lottning.
§14 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas
med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget
delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas
enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§2), syfte (§3),
stadgeändring (§14) och upplösning (§15) krävs likalydande beslut på två på varandra
följande ordinarie årsmöte.
§15 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning
ska behandlas måste framgår av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge
mins fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens
skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med
föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.