Kallelse till möte för bildande av husförening tors 3 dec kl 18.30

Rudbeckia-medlemmar – nu går vi vidare!

 

Vi planerade ett möte den 14 november för att starta en husförening. Som vi meddelat pga. smittspridningen med Coronaviruset är det inte lämpligt att träffas fysiskt utanför den närmaste familjen. Vi kallar därför till

 ett inledande bildarmöte digitalt via Zoom den 2020-12-03 kl 18.30.
Zoom-rummet är öppet från kl 18 om någon behöver hjälp och kommer att administreras av Anna Rehnberg på Sensus.

Vad behöver vi göra?

 1. Formellt bilda en husförening, som ska ta hand om olika praktiska frågor rörande huset inför och efter kontraktsskrivning. Styrelsen föreslår att det ska vara en ideell förening. (frågan om att det ska vara en ekonomisk förening har också diskuterats).
 2. Namnfrågan bör behandlas på nytt. Vi har redan en Rudbeckia kollektivhusförening. En ny husförening med namnet Rudbeckia kollektivhus är för likalydande med ursprungsföreningen och med stor sannolikhet kommer bankkontakter och Skatteverket (för att få organisationsnummer och skattebefrielse) ha invändningar och anse att det finns risk för sammanblandning. I dagligt tal kommer vi bara tala om Rudbeckia och sammanhanget avgör vilken av föreningarna vi menar. Formellt måste det troligen finnas tydligt särskiljande namn något som kan lösas med ändrad ordbildning eller tillägg i husföreningens officiella namn.
 3. Vid det inledande bildarmötet ska vi bestämma stadgar där namnfrågan och föreningsform ska ingå i inledande paragrafer. Stadgeförslaget som vi fått tidigare talar om bo-medlemmar  (de som har förstahandskontrakt med Svea Fastigheter) och vän-medlemmar som kan delta i viss uträckning i  gemenskapen utan att bo i huset.

Just nu är alla vän-medlemmar, men vi vill snarast få en uppfattning om vilka som med stor sannolikhet önskar tillhöra gruppen bo-medlemmar när kontraktskrivning sker tidigast i mars 2021. För att kunna starta föreningen kanske vissa paragrafer måste bli tillfälliga tills ett årsmöte senast i mars 2021 kan fastställa dem. En princip som vi tillämpat är att formulera stadgarna mer övergripande och inte alltför detaljerade. Mycket kring huset är fortfarande oklart och får bestämmas på annat sätt utifrån intentionerna och formerna i stadgarna.

 

Förslag till dagordning på mötet den 3 december:

1.Inledning

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 2. Val av två justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Bildande/konstituerande av husförening
 5. Namn på husföreningen
 6. Stadgar i föreningen gällande till årsmötet 2021
 7. Val till styrelse fram till årsmötet 2022
 8. Val av valberedning till årsmötet 2021, varav en sammankallande.
 9. Övriga frågor.
 10. Mötets avslutande
 11. Stadgar för Kollektivhuset Rudbeckian i Uppsala